Rafał Gromny

Absolwent psychologii na wydziale psychologii klinicznej i neuropsychologii UMCS w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim (psycholog transportu nr 9/2015 w rejestrze Marszałka Województwa Podkarpackiego), studium pedagogiczne Politechniki Krakowskiej uprawniające do pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Psycholog upoważniony do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń ( nr 1/2020 w rejestrze psychologów prowadzonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie).  Ukończył kurs psychoterapii dzieci i młodzieży (160 h) organizowany przez Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA w Krakowie pozwalający na pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą w obszarze: zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, całościowych zaburzeń rozwoju, tików nerwowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń eksternalizacyjnych   .

Doświadczenie zawodowe jako psycholog zdobywał pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala MSWiA w Rzeszowie, szkołach podstawowych, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Mielcu, Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Mielcu, przychodniach medycznych (Certus, LuxMed).

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy psychologicznej osobom doświadczającym stanów obniżonego nastroju, niskiej samooceny, znajdujących się w sytuacjach życiowego kryzysu. Ważnym aspektem jego pracy terapeutycznej jest również diagnozowanie oraz rozwijanie kompetencji społecznych dzieci/młodzieży. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje techniki poznawczo -behawioralne.

Paula Ratusińska – Gromny

Psycholog, mediator, menedżer oświaty, szkoleniowiec. Ukończyła psychologię ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej, na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą . Posiada również przygotowanie pedagogiczne niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła roczny kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowany przez Ośrodek Terapii Poznawczo-behawioralnej MENSANA w Krakowie. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas kilkuletniej pracy w przedszkolach i szkole. Od pięciu lat pracuje w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Od kilku lat współpracuje również z Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku, gdzie prowadzi szkolenia dla nauczycieli. W swojej pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem diagnozy psychologicznej, terapią psychologiczną, współprowadzeniem zajęć grupowych dla dzieci czy zajęć warsztatowych przeznaczonych dla Rodziców dzieci przejawiających trudności wychowawcze. Jej zainteresowania zawodowe to przede wszystkim mutyzm wybiórczy – prowadzi terapię dzieci z diagnozą mutyzmu wybiórczego. 

Nieustannie dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz posiadanych kompetencji, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach czy konferencjach naukowych.
W wolnym czasie oddaje się swoim pasjom – podróżom i  kulinariom.

Marta Gromny

psycholog, logopeda, terapeuta zaburzeń wieku rozwojowego. Specjalista z 35- letnim stażem pracy w zawodzie psychologa w placówkach oświatowych oraz medycznych. Posiada uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń wieku rozwojowego typu: zaburzenia funkcji poznawczych, problemy emocjonalne, zaburzenia psychosomatyczne (problemy nerwicowe, lękowe, depresyjne). Specjalizuje się w psychologii klinicznej i neuropsychologii dziecka oraz osób dorosłych, prowadzi również terapię zaburzeń mowy i języka.  

Mirona Liniewicz

Psycholog, ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim z przygotowania pedagogicznego. Jest pracownikiem Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji w Mielcu, w której wspiera rozwój dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach z zakresu pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom z różnymi formami zaburzeń.

Jej praca zawodowa skupia się na stosowaniu oddziaływań terapeutycznych nakierowanych na dzieci i osoby dorosłe z różnym stopniem i typem niepełnosprawności. Swoją przyszłość zawodową w szczególności wiąże z diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu, koncentrując się na dalszym rozwoju swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.